تامین مالی

سرمایه مالی سرمایه ای است که بانک ها در اختیار صاحبان صنعت قرارداده تا آن را در جهت توسعه کار خود به کار ببرند. بحث تامین مالی یکی از موضوعات بسیار مهم به خصوص در کشور های در حال توسعه است.

روش های تامین مالی

تامین مالی توسط دریافت وام کوتاه مدت یا بلند مدت ، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه انجام می شود. تامین مالی پروژه ها از طریق منابع داخل کشور یا جذب منبع خارجی انجام می شود.